Report venture kapitálových transakcí 2020

Tříletý až čtyřletý časový plán vestingu zakladatele je tržním standardem pro raná kola financování. Někdy se časový plán vestingu kombinuje s tzv. lock-up obdobím, během něhož zakladatelé nejsou oprávněni nakládat se svými akciemi bez předchozího souhlasu investora.
Investoři obvykle vyžadují zaměstnanecké opční programy (ESOP), jejichž cílem je motivovat klíčové zaměstnance a další pracovníky společnosti podílem ve společnosti. Průměrná velikost ESOPu u technologických společností se pohybuje kolem 10 %. Lze se setkat s klasickými i virtuálními opčními programy, jakož i s jejich kombinacemi nebo alternativami (například tzv. schéma „dělení koláče“).
Ve venture kapitálových transakcích se často objevují doložky o zákazu konkurence, které omezují zakladatelovu účast v konkurenčních společnostech. Někteří investoři se snaží vymezit oblast působnosti konkurenčních doložek poměrně široce.
Ustanovení obsahující pravidla pro přednostní rozdělení výnosů investorovi v předem stanovených případech likvidační události (exitu). V posledních několika letech jsme zaznamenali pokles výše násobků likvidačních preferencí požadovaných českými investory. Standardem je nyní 1 – 1,5× neúčastnické likvidační preference.
Ustanovení chránící investora před rozmělněním hodnoty jeho investice v případě budoucích investičních kol, při kterých má společnost nižší valuaci. V České republice se používá často, obvykle jako ustanovení o váženém průměru proti ředění podílů. Nezřídka se lze setkat i s full-ratchet ustanoveními proti ředění, zejména v raných fázích investičních kol.
Ustanovení umožňující investorovi účastnit se na budoucích investičních kolech, obvykle do výše jeho podílu ve společnosti. Někteří čeští investoři požadují právo upsat více než jen poměrnou část budoucích investičních kol.
V České republice se v pre-seed a seed investičních kolech pravidelně objevují milníkové (KPI) investice. Investice je obvykle rozdělena do 2 až 3 samostatných plateb (tranší) s právem investora neposkytnout tranši v případě, že společnost milníky nesplní. Setkali jsme se také s transakcemi, v nichž je poslední tranše strukturována jako prodejní opce, kterou může investor uplatnit podle vlastního uvážení.
Místní investoři obvykle požadují právo veta ve vztahu k určitým předem stanoveným rozhodnutím valné hromady společnosti a/nebo obchodním rozhodnutím jednatelů. Délka seznamu vyhrazených záležitostí závisí na zkušenostech jednotlivých investorů a jejich přání kontrolovat i (mikro)manažerská rozhodnutí zakladatelů.
Investoři v České republice běžně požadují měsíční reporty v kombinaci s podrobnými čtvrtletními zprávami s klíčovými ukazateli výkonnosti.
Tag-along právo umožňuje držitelům prioritních podílů prodat své podíly stejnému kupujícímu. Používá se ve většině pre-seed a seed investicích v České republice.
Drag-along právo umožňuje některým společníkům požadovat prodej celé společnosti, je využíváno často, a to i v počátečních investičních kolech. Schválení většinou hlasů spojených se základními akciemi a většinou hlasů spojených s prioritními akciemi (investory) je tržním standardem. Někdy se lze setkat s poměrně širokými právy drag- along v rukou investorů.
Venture kapitálový trh (nebo také trh rizikového kapitálu nebo VC) v České republice rok od roku roste. Překvapivě u nás dosud neexistují žádné oficiální statistiky. Analyzovali jsme proto desítky transakcí, v nichž advokátní kancelář Mavericks zastupovala buď společnost nebo jednoho či více investorů, abychom vám mohli přinést tento vůbec první report o VC transakcích s unikátním souborem dat o současných trendech a stavu odvětví venture kapitálu v České republice. Věříme, že tento report může být užitečný pro místní zakladatele startupů i investory, kteří se kvůli nedostatku relevantních dat potýkají s hledáním správného nastavení podmínek pro své investice. Doufejme, že venture kapitálové investice do startupů budou i nadále výrazně růst a podpoří tak podnikání, technologické talenty a inovace kolem nás.

© Mavericks 2022